Osobní údaje

Informace pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje (zákazníci): V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů Vás informujeme, že osobní údaje, které jste poskytli při vyplnění žádosti nebo jiném kontaktu s naším pracovníkem či v souvislosti s tím, jsou námi zpracovávány. Totožnost a kontaktní údaje správce: Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace, Uhřická 398, Morkovice. 573 331 011, info@technickesluzbyms.cz Kontaktní údaje na pověřence: Mgr. Ondřej Hojgr, info@ritter-stastny.cz (do předmětu uvádějte „k rukám zmocněnce“), 585 229 221. Účely zpracování a právní důvody zpracování: účelem zpracování je vedení zákonem uložené dokumentace a evidence. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů:orgány veřejné moci, kontrolní orgány Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země a právní podklad, na základě kterého dojde k předání:nemáme úmysl předávat osobní údaje do třetí země Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo kritéria pro stanovení doby uložení: po dobu stanovenou právními předpisy. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku a právo na přenositelnost: jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a správce je zpracovává, v případě jejich nepřesnosti máte právo na jejich opravu nebo výmaz, dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce a právo na jejich přenositelnost. Možnost odvolat souhlas subjektu údajů: souhlas není podmínkou zpracování osobních údajů, proto ho nelze ani odvolat. Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu: domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR, pak máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem a důsledky neposkytnutí osobních údajů: poskytnutí těchto údajů vyžaduje zákon. Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a související smysluplné informace týkající se použitého postupu: ne k těmto postupům nedochází.