Úřední deska

zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle dalších zákonů. Příkladem takto zveřejňovaných informací jsou čísla IČ, DIČ, postup podávání žádostí o informace a další. Dále jsou zde zveřejněny informace o zpracovávání osobních údajů které organizaci ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to v rozsahu dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.