O projektu

Aktualizace 22. 1. 2013

Technické služby Morkovice-Slížany , s.r.o. zahájily svoji činnost jako sociální podnik 1.7.2011. Jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 100% vlastníkem Technických služeb s.r.o. je Město Morkovice-Slížany.

Projektová podpora Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o. končí 31.12.2012. Nadále bude společnost fungovat samostatně na základě pravidel spolupráce definovaných městem Morkovice-Slížany. Projektové prostředky byly použity nejen na platy zaměstnanců, ale rovněž na jejich odborná proškolení a také na nákup drobného technického vybavení potřebného k práci zaměstnanců.

Za uplynulý rok a půl bylo s přispěním evropských prostředků opraven objekt sídla Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o., zahájen provoz Sběrného dvora a kompostárny pro celý Mikroregion Morkovsko. Poskytované služby budou nadále zajišťovány jak Město Morkovice-Slížany,tak pro občany Morkovic-Slížan i pro celý Mikroregion. Rozvoj aktivit se bude týkat zjm. oblasti odpadového hospodářství a komplexního zlepšení efektivity prací v oblasti veřejné zeleně a likvidace bioodpadu.

Další informace a aktuální ceny služeb se dozvíte při osobní návštěvě nebo na telefonních číslech:

Tel: 573 331 011
mobil: 725 294 520 , 521, 522
služby pro seniory: 725 294 524
email: info@technickesluzbyms.cz
www.technickesluzbyms.cz

Identifikace projektu

Název projektu: Technické služby Morkovice-Slížany
Zkrácený název projektu TS MS
Název projektu anglicky Technical Services of Morkovice-Slížany
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.07.2011
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.12.2012
Doba trvání v měsících 18,0

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu CZ.1.04
Název operačního programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu CZ.1.04/3.1.06
Název globálního grantu 3. 1 Sociální ekonomika
Číslo prioritní osy 4.3
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory 4.3.1
Název oblasti podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Číslo výzvy 30
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 - Sociální ekonomika
Typ účetní jednotky Pro podnikatele

Stručný obsah projektu

Předkládaný projekt vychází z potřeb města zabezpečit pro obyvatele celoroční činnost technických služeb a zároveň vytvořit nabídku stálých pracovních míst pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, které je třeba pomoci  se začleňováním do společnosti.

Účelem bude efektivní rozvoj služeb obyvatelům města prostřednictvím samostatné a systematicky fungující jednotky s charakterem sociálního podniku, s vytvořením stálých pracovních míst v oblasti s nejvyšší nezaměstnaností, dále pomoc ohrožené skupině osob v oblasti profesního a osobnostního růstu  s pomocí začlenění do kolektivu pracovníků a do společnosti vůbec.

Prostředkem uskutečnění fungování sociálního podniku:

  • na jedné straně poskytnutí materiálního zázemí, vybavení a prostor pro fungování společnosti ze strany města
  • na druhé straně využití dotačních prostředků výrazně přispěje k nastavení celého systému plně rozvinout činnost technických služeb jako sociálního podniku,
  • individuálně se věnovat cílové skupině formou profesní podpory odborníka z oblasti sociální a psychologické
  • vytvořit možnost vzdělávání zaměřeného na profesní a osobnostní rozvoj pracovníků a v budoucnu posílit jejich kompetence a zaměstnávat stále vyšší procento pracovníků z cílové skupiny

Plánované aktivity bude realizovat tým kvalifikovaných pracovníků se zkušenostmi s vedením společnosti, s vedením obce i s realizací projektů

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost