Technické služby města Morkovice - Slížany

Technické služby Morkovice-Slížany byly založeny městem Morkovice-Slížany dne 8. 3. 2011. Zprvu šlo o společnost s ručením omezeným, která fungovala jako sociální podnik. Ke dni 1. 1. 2014 převzala většinu povinností a zadání nově vzniklá příspěvková organizace
s názvem „Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace“. K této změně došlo z úsporných důvodů: původní s.r.o. ,
která vznikla na základě dotací, se v nedotované podobě stala pro město relativně drahou (kvůli své povinnosti fakturovat městu své služby s DPH). Technické služby ve formě příspěvkové organizace jsou přímo napojeny na městský rozpočet a jsou pevněji svázány s Městským úřadem Morkovic-Slížan. Tím se stávají přímým realizátorem zadání a potřeb města a potažmo i potřeb občanů Morkovic-Slížan ( a v některých oblastech činnosti
i celého mikroregionu Morkovsko).

Hlavním cílem a povinností Technických služeb města Morkovice – Slížany, příspěvkové organizace je tedy pomáhat městskému úřadu
ke zkvalitňování života občanů města v těch oblastech a činnostech, pro něž mají technické a personální vybavení: např. v udržování pořádku
ve městě, při údržbě veřejné zeleně a hřbitova, provozování sběrného dvora, komunitní kompostárny, koupaliště a sportovní haly, v pečovatelské službě, při rozvozech obědů a při další pomoci starším a potřebným spoluobčanům, při spolupořádání kulturních a sportovních akcí ve městě atd.