Veřejná prostranství a veřejné komunikace

 • odvoz odpadků z košů na odpad, instalace a nátěry odpadkových košů a laviček
 • úklid v okolí kontejnerů a košů
 • úklid odpadků z veřejných prostranství a v okolí cest
 • čištění komunikací okolo obrubníku (posyp, prach)
 • drobné opravy propadlých chodníků
 • čištění dešťových vpustí na komunikacích a lapačů přítokových vod z polí
 • pytlování a rozvoz pytlů s pískem v případě ohrožení
 • opravy poškozeného dopravního značení
 • údržba autobusových zastávek
 • postřik chodníků a cest proti plevelu
 • likvidace uhynulých zvířat, odchyt toulavých zvířat a následná péče – součinnost se složkami státní správy, doplňková deratizace
 • péče o cyklostezku a její bezprostřední okolí