Technické služby Morkovice - Slížany, s.r.o.

Souběžně se společností Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace existuje v rámci obce i původní právnická osoba Technické služby Morkovice-Slížany,. s. r.o., která je vlastníkem nákladního vozidla Avia určeného ke svozu rostlinných zbytků. Toto vozidlo bylo pořízeno z dotace SFŽP.

Sazebník úhrad za poskytování informací

společnosti Technické služby Morkovice-Slížany, s.r.o.

 

Jednatel Technických služeb Morkovice-Slížany, s.r.o., se sídlem Uhřická 396, 768 33 Morkovice, ič: 29270391 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník).

 1. Náklady na pořízení kopií

Pořízení jedné kopie

černobílá

barevná

formát A4,jednostranně

2,- Kč

10,- Kč

formát A4,oboustranně

4,- Kč

20,- Kč

formát A3,jednostranně

4,- Kč

neposkytuje se

formát A3,dvoustranně

8,- Kč

neposkytuje se

 2. Náklady na opatření technických nosičů

 1 ks DVD – R médium

15,- Kč

1 ks CD – R médium

10,- Kč

 Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 3. Náklady na odesílání informací žadateli

 a/ náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p., náklady na balné  

     účtovány nebudou.

b/ v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů  na odeslání

    informací uplatňována.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

a/ v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady  za každou i

    započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč přičemž základní jednotkou

    pro výpočet konečné výše nákladů je jedna čtvrthodina – ( 50,- Kč/15 min.).

b/ vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na

    jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč – nebude úhrada požadována.

Z důvodu hodných zvláštního zřetele může jednatel společnosti od úhrady nákladů zcela nebo z části upustit na základě žádosti žadatele.

Žadatel provede úhradu bankovním převodem na účet Technických služeb Morkovice-Slížany, s.r.o.,  č. 2100184811/2010.

 

V Morkovicích dne 14.9.2016                                                      Mgr. Pavel Horák, jednatel

                                                                                          Technické služby Morkovice-Slížany, s.r.o.